top of page

Algemene voorwaarden

Besloten vennootschap Quinton House B.V. (hierna: Quinton House) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82655170 en is gevestigd aan Nieuwegracht 60 (3512LT) te Utrecht.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 

3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van gemeubileerde ruimtes die geschikt zijn voor trainingen, opleidingen, congressen, heidagen en vergaderingen alsmede het verhuren van roerende zaken (waaronder maar niet beperkt tot tafels en stoelen). Verhuurder kan naast het verhuren  van het Gehuurde ook de catering of een arrangement verzorgen voor Huurder. 

6. Gehuurde: de gemeubileerde ruimtes en roerende zaken die door Quinton House worden verhuurd. 

7. Huurder: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.

8. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde, alsmede het leveren van aanvullende diensten door Quinton House. 

9. Verhuurder: de aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: Quinton House.

10. Website: www.quintonhouse.nl

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Quinton House en iedere Overeenkomst tussen Quinton House en een Huurder. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Quinton House aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Quinton House zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Quinton House is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder. 

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

8. Indien gesproken wordt over Quinton House, handelt Quinton House altijd vanuit de betreffende vestiging waarmee Huurder een Overeenkomst is aangegaan.

 

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door Quinton House gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Quinton House gedane Aanbod is vrijblijvend. Quinton House is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Quinton House het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor Quinton House gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Quinton House niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Quinton House kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Quinton House zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6. Indien door Huurder een optie op een datum wordt geplaatst wordt er door Quinton House nog niets gereserveerd of toegezegd. Een optie is geen definitieve reservering en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een optie kan door beide Partijen kosteloos geannuleerd worden. 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De  Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van Quinton House heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (digitaal) aan Quinton House te retourneren, dan wel door het Gehuurde te betalen.

2. Huurder kan voor het Gehuurde via de website van Quinton House en/of telefonisch een offerte-aanvraag indienen. Quinton House zal de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 

4. Quinton House heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Quinton House daaraan niet gebonden. 

6. Elke overeenkomst die met Quinton House wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan Quinton House wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Quinton House is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Huurder is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

8. Quinton House is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5  - Duur van de Overeenkomst en (gedeeltelijke) annulering

1. De huurperiode wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum en tijd.

2. Zowel Huurder als Quinton House kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover Quinton House ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Huurder als Quinton House kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Quinton House nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

5. Huurder is verplicht om bij het tot stand komen van de Overeenkomst  het aantal personen, het aantal gewenste ruimtes evenals eventuele andere gewenste Diensten door te geven.

  • Tot 45 dagen voor aanvangsdatum kunnen alle Diensten kosteloos worden geannuleerd.

  • In geval van een vermindering van het aantal personen of het aantal gehuurde ruimtes tot 4 weken voor de aanvangsdatum wordt 25% van het offertebedrag waarop de vermindering betrekking heeft in rekening gebracht bij Huurder,

  • tot 2 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag waarop de vermindering betrekking heeft gerekend,

  • tot 1 week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag waarop de vermindering betrekking heeft  in rekening gebracht en

  • binnen 1 week voor de aanvangsdatum wordt 100% in rekening gebracht.

Quinton House is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Indien Huurder het Gehuurde (onrechtmatig) voor een langere periode gebruikt of indien het aantal opgegeven personen zonder enige overleg is gewijzigd, is Huurder de gemaakte kosten verschuldigd van Quinton House tegen het overeengekomen (uur)tarief op basis van nacalculatie. 

7. Indien Quinton House de Overeenkomst meer dan 45 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht bij Huurder. Quinton House is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor de voortvloeiende kosten die Huurder hierdoor dient te maken. 

8. Indien Huurder de Overeenkomst voortijdig annuleert op grond van een epidemie/pandemie omdat het (bedrijfs)beleid van Huurder strenger is dan het gehanteerde beleid door de overheid, zullen door Quinton House kosten in rekening gebracht worden. Het gehanteerde beleid van de overheid is  immer leidend voor Quinton House. 

 

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Quinton House zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Quinton House de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Quinton House aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Quinton House heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. Indien er wijzigingen zijn in de (bedrijfs)gegevens van de Huurder, dient hij dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan Quinton House. 

4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Quinton House aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Quinton House of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft Quinton House recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder. 

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Quinton House het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

6. Quinton House kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.

7. Quinton House is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Quinton House is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Quinton House bekend was. 

8. Huurder vrijwaart Quinton House voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.

 

Artikel 7 - Catering/Arrangement

1. Quinton House kan indien daartoe opdracht is gegeven de catering of een arrangement (ontbijt, lunch, diner en borrel) verzorgen voor Huurder en eventuele derden. 

2. Huurder is verplicht om bij het tot stand komen van de Overeenkomst  de gewenste catering en het aantal personen door te geven. Tot 3 werkdagen voor aanvang van de geplande datum mag door Opdrachtgever kosteloos een wijziging van maximaal 15% van het aantal personen worden doorgegeven. Indien de wijziging de voornoemde percentages overschrijdt, of indien wijziging plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor aanvang van de geplande datum, zullen hiervoor door Quinton House kosten in rekening gebracht worden.

3. Huurder is verplicht de eventuele waarschuwingen, instructies, product- en/of gebruiksaanwijzingen van Quinton House op te volgen bij het gebruik van de geleverde catering. Voor eventuele ontstane schade ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies en aanwijzingen is Quinton House niet aansprakelijk.

4. Quinton House verstrekt op verzoek van Huurder veganistische, glutenvrije, lactose- en koemelkvrije maaltijden.

5. Quinton House verstrekt op verzoek  speciale maaltijden voor personen met een allergie voor noten en/of pinda’s. Maaltijden kunnen altijd sporen van noten en/of pinda’s bevatten.

6. Quinton House is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van allergieën door Huurder.

7. Frisdranken worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij Huurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 8 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

1. Huurder dient met het Gehuurde om te gaan zoals van een goed huurder betaamt. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.

2. Huurder is verplicht het Gehuurde uitsluitend te gebruiken voor het doel zoals is overeengekomen tussen Partijen. 

3. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Quinton House beschikbaar gestelde ruimte. 

4. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van Quinton House heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden. 

5. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.

6. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.

7. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Quinton House, de buren en de verdere omgeving. 

8. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quinton House. Quinton House is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. Quinton House heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven. 

9. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Quinton House anders door partijen mocht zijn overeengekomen.

10. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan Quinton House en af te leveren conform de Overeenkomst. Wanneer na inspectie van Het Gehuurde door Quinton House blijkt dat Het Gehuurde niet schoon is afgeleverd, zullen de bijkomende schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan Huurder. 

11. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Quinton House of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Huurder is verplicht alle door Quinton House verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Quinton House niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.

13. Quinton House is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Quinton House verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Quinton House voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

14. Quinton House kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Quinton House gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Quinton House.

15. Het is Huurder niet toegestaan om (reclame) borden aan de deur van het Gehuurde te hangen, dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in het Gehuurde.

16. De Huurder dient haar eigendommen, werknemers en eventuele derden die de Huurder bezoeken te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de duur van de overeenkomst. 

17. Huurder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Quinton House. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Huurder de toegang tot het Gehuurde van Quinton House wordt ontzegd. 

18. Gevonden voorwerpen kunnen zullen door Quinton House niet langer dan 30 dagen bewaard worden. Indien Huurder een bezitting is verloren dient hiervoor zelf contact opgenomen te worden met Quinton House. Quinton House neemt hiervoor geen contact op met Huurder. 

 

Artikel 9 - Verplichtingen Quinton House 

1. Quinton House zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

2. Quinton House zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn. 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Quinton House het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

Artikel 10 - Levering

1. Huurder is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Quinton House of er door andere omstandigheden buiten de macht van Quinton House enige vertraging ontstaat, heeft Quinton House recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient Quinton House schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Indien Quinton House gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Quinton House ter beschikking heeft gesteld. 

 

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Huurder nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Huurder te komen, is Huurder verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Quinton House is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Huurder verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Quinton House, Quinton House een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Huurder. 

3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Quinton House Huurder informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Huurder verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Quinton House de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Quinton House gerechtigd om deze kosten, na overleg met Huurder, in rekening te brengen bij Huurder. 

 

Artikel 12 - Gebreken 

1. Quinton House staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.

2. Quinton House is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Quinton House zijn te vergen. 

3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Quinton House gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Quinton House voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Quinton House op te volgen. 

4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Quinton House van:

  1. Schade door het verlies van en in het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;

  2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;

  3. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.

5. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Quinton House of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Quinton House. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Quinton House of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal Quinton House voor eventuele aanspraken van derden jegens Quinton House in verband daarmee vrijwaren. 

6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Quinton House terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld. 

 

Artikel 13 - Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door Quinton House ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Quinton House is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Dit geldt ook voor overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst en voor nieuwe Overeenkomsten. 

 

Artikel 14 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen. 

2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Quinton House. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Quinton House een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is Quinton House gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Quinton House op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van Quinton House te worden gebracht.

6. Quinton House heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Quinton House kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Quinton House kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Huurder zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Huurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Quinton House zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

9. Indien Quinton House meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

 

Artikel 15 - Garantie

Quinton House staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Quinton House gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Quinton House de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Quinton House.

2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Quinton House verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder Quinton House tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Quinton House op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

1. Quinton House is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Quinton House bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Quinton House gesloten Overeenkomst voortvloeien. Quinton House is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

3. Voorts is Quinton House bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Quinton House op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Quinton House de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.

6. Quinton House is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden. 

7. Quinton House behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 18 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Quinton House, is Quinton House uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder Quinton House binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Quinton House deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Quinton House in staat is om adequaat te reageren.  

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Quinton House verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. 

3. Quinton House is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde. 

4. Quinton House is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Quinton House zelf.

5. Quinton House is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde.

6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Quinton House de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.

7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Quinton House over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen. 

8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Quinton House leidt tot aansprakelijkheid van Quinton House, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Quinton House. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

9. Quinton House is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

10. Quinton House is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

11. Quinton House is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Quinton House staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Quinton House verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Huurder vrijwaart Quinton House voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Huurder aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Quinton House geleverde Diensten, tenzij Huurder kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Quinton House.

13. Enige door Quinton House opgeleverde adviezen, op basis van door Huurder onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Quinton House.

14. De inhoud van het opgeleverde advies van Quinton House is niet bindend en slechts adviserend van aard. Huurder beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Quinton House opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Huurder. Huurder is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Quinton House. Quinton House is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

15. Indien door of namens Huurder een derde wordt ingeschakeld, is Quinton House nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Huurder ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Huurder ingeschakelde derde in Quinton House haar eigen advies.

16. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Quinton House vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Quinton House binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Quinton House en Huurder verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Huurder aan Quinton House bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Quinton House is verkregen.

2. Indien Quinton House op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Quinton House zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Quinton House niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Huurder geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Quinton House verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Quinton House zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 

2. Huurder vrijwaart Quinton House van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Huurder vrijwaart Quinton House voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 21 - Overmacht 

1. Quinton House is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Quinton House, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder aan Quinton House zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Quinton House en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Quinton House buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Quinton House heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Quinton House haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover Quinton House ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Quinton House gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

Artikel 22 - Klachten

1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van Quinton House is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@quintonhouse.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Quinton House de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Quinton House zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Quinton House en Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Quinton House heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen. 

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Quinton House heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Quinton House en Huurder worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Utrecht, 31 augustus 2022

bottom of page